Au fost stabilite datele simulărilor naționale

Ministerul Educației a sta­bi­lit datele privind or­ga­ni­za­rea simulării Evaluării Na­țio­nale pentru elevii clasei a VIII-a, cât și a simulării probelor scrise ale exa­me­nu­lui de Bacalaureat.

Prin Ordinul 3004/04.01.2017 au fost astfel stabilite dis­ci­pli­nele simulărilor, conţinutul ma­teriilor, iar conform ca­lendarului aprobat,  probele scrise, atât cele aferente  ni­velului gimnazial, cât și cele de nivel liceal, urmează să fie suprapuse:

  • 13 martie – Limba şi literatura ro­mână – probă scrisă (clasa a VIII-a) și proba E)

a) (ba­ca­laureat) – probă scrisă Limba şi literatura română;

  • 14 martie – Limba şi literatura maternă – probă scrisă (clasa a VIII-a) și proba E)

b) (bacalaureat) – pro­bă scrisă Limba şi literatura maternă;

  • 15 martie – Matematică – probă scrisă (clasa a VIII-a) și pro­ba E)

c) (bacalaureat) – pro­ba obligatorie a profilului,

  • în 17 martie – Simularea probei E)

d) (bacalaureat) – pro­bă scrisă dar și proba la ale­gere a profilului şi spe­cia­li­zării (numai pentru e­le­vii clasei a XII-a).

La data de 31 martie se vor afișa rezultatele.

Disciplinele la care se org­a­ni­zează simularea Evaluării Naționale în acest an școlar sunt limba și literatura ro­mâ­nă, limba și literatura ma­ter­nă (pentru elevii apar­ți­nând minorităților naționale ori care au urmat cursurile gimnaziale în altă limbă decât română) și mate­ma­ti­că, în timp ce pentru Ba­ca­laureat sunt cuprinse ur­mă­toa­rele materii: limba și li­te­ra­tu­ra română, limba și lite­ra­­tura maternă (pentru e­le­vii de la toate filierele, pro­fi­lu­rile și specializările, care au urmat studiile într-o lim­bă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, in­for­ma­ti­că, geografie, logică, argu­men­tare și comunicare, psi­ho­logie, economie, socio­lo­gie, filozofie.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *