Ca la noi la nimeni; construim magazine şi ne dărâmăm istoria

Fostele depozite ICRA din Lugoj vor fi de­mo­late pentru a face loc unui supermarket. A­nun­­țul a fost făcut în urmă cu o săptămână de către primarul Francisc Boldea, care de­cla­­ra că “depozitele ICRA vor fi demolate şi în acea zonă va fi ri­di­cat un supermarket Lidl. Va exista un drum de acces direct din stra­da Ep. Dr. Ioan Bă­lan prin spatele ca­tedralei”. Demolarea e pre­văzută pentru pri­mul semestru al cestui an.

Desigur, apariția unei noi investiții, care aduce locuri de muncă în municipiu, tre­buie salutată. La o populație de aproape 50.000 de lo­cui­tori, Lugojul are construite sau în curs de realizare zece unități de tip supermarket sau hipermarket. Nu in­te­re­sea­ză câte dintre ele vor su­praviețui.

În fond, este o pro­blemă economică, de ce­rere și ofertă. Problema este că, pentru a face loc noului magazin, va fi demolat și ceea ce a mai rămas din fos­ta cazarmă a artileriei im­pe­riale, ridicată la Lugoj în anii 1741 – 1742.

Lugojul pierde o clădire de pe timpul Împărătesei Maria Theresia

Fostele depozite ICRA da­tea­ză de pe timpul îm­pă­ră­tesei Maria Theresia şi au fost folosite iniţial ca şi ca­zarmă a artileriei. O parte a a­cestei clădiri a fost de­mo­la­tă în 1990, pentru a face loc Bisericii Ortodoxe ”În­vie­rea Domnului”, clădire mo­numentală care stră­ju­ieș­te strada Caransebeșului. Tre­buie precizat că fosta ca­zarmă nu are statut de mo­nument istoric, în ciuda de­mersurilor repetate ale unor intelectuali lugojeni, care au dorit să o salveze.

”În perioada în care am con­dus Muzeul de Istorie, am făcut adrese la Primăria Municipiului Lugoj, să dis­pu­nă către Serviciul de ur­ba­nism realizarea docu­men­ta­ției necesare pentru tre­ce­rea acestei clădiri și a altora în rândul monumentelor is­to­rice. Am avut discuții cu cei de la Direcția de pa­tri­moniu din Timișoara. O pro­blemă era că la acea da­tă, nu exista carte fun­cia­ră, deci clădirea nu există din a­cest punct de vedere”, spu­ne Luminița Wallner Băr­bu­lescu, fosta directoare a Mu­zeului de Istorie, Et­no­grafie și Artă din Lugoj.

Clădirea soră de la Caransebeș, declarată monument istoric, este acum Muzeu al Banatului grăniceresc

Ironia sorții face ca ”o­glin­da” cazarmei de la Lugoj, ”so­ra geamănă” construită la Caransebeș după aceleași planuri, să aibă re­cu­noaș­te­rea ca monument istoric. Cu alte cuvinte, o clădire si­mi­la­ră este monument istoric la Caransebeș, dar la Lugoj nu. Mai mult, clădirea de la Ca­ransebeș adăpostește Mu­zeul Regimentului de Gra­niță Româno – Bă­nă­țean nr. 13. Și acum, pe ex­teriorul clădirii din Lugoj se văd contraforții care în­tă­reau fațada, iar la interior sunt bolte cu arcuri, care în­tă­resc ansamblul, destinat să reziste loviturilor arti­le­riei din acea vreme.

Unitatea de artilerie de la Lugoj a luptat contra trupelor lui Napoleon, la Arcole

Reputatul istoric militar Li­viu Groza din Caransebeș este un bun cunoscător al pe­rioadei imperiale a Ba­na­tului. În urma unor ample do­cumentări la arhivele de Război din Viena, el a scris numeroase cărți dedicate personalităților militare ale epocii, printre care cea de­di­cată generalului conte Fe­derico Veterani, cel care a pie­rit apărând Lugojul de ar­matele otomane în crân­ce­na bătălie din 25 sep­tem­brie 1695.

”Vechea ca­zar­mă a artileriei este o măr­tu­rie a forței armate a o­ra­șu­lui. Unitatea imperială de ar­tilerie a adus faimă lu­go­je­nilor. Regimentul de la Lu­goj a dus mari bătălii con­tra trupelor lui Napo­leon, cum ar fi lupta de la po­dul din Arcole. De altfel, in­fanteria din Caransebeș și ar­tileria din Lugoj au coo­pe­rat pe aceste teatre de lup­tă, în cadrul unei stra­te­gii bine puse la punct. Ca­zarma are mare însemnătate nu numai pentru perioada im­perială, ci și pentru pri­mul și al doilea Război mon­dial. Istoria militară a mu­nicipiului Lugoj a fost scri­să pe niște fapte ex­traordinare și ar fi păcat să se piardă”, ne-a declarat col (r) Liviu Groza, Cetățean de O­noare al Caransebeșului.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *